پلاستیکی

وان هیدروگرافیک پلاستیکی

وان های پلاستیکی در ابعاد مختلفی عرضه میشود.

این وان ها در جنس پلی اتیلن ساخته و راه اندازی میشوند برای انجام هیدروگرافیک.

بیشترین ابعاد مصرفی یک متر عرض در دو متر طول است.